Of adlı şeytan

Vikipediya saydından

Of adlı şeytan

Varmış bir vakıtta bir adam da o adam fukaaraymış. Varmış o adamın bir çocuu. Şindi adam gideer çocuu çırak yannaştırmaa. Gidärkan, onnar etişerlar bir punara da punarın kofası yokmuş.

Adam girer punar içinä. Girikän, adamın ayakları acımış da adam oflayor. Şindi adam ofladıynan, çıkayor şeytan. O sa şeytanın adı Of-muş. Şindi şeytan sorayor adama: “Nereyi götürersin sän bu çocuu?”

Adam da deer: “Çırak yannaştırmaa”. Şindi şeytan deer: “Yannaştır bana”. Adam brayor çocuu şeytanda da geler evä. İki aftadan sora adam geler para için şeytana. Şindi şeytan çıkarayor üç buva da deer adama: “Tanı, angısı senin çocuun?” Şindi adam baksa birtürlü, tanıyamayor, zerem buvalar biri birinä benzärmişlär.

Adam deer: “Ortakısı”. Şindi şeytan deer adama: “Tanıdın, senin oolun, ama git evä da gel bir aydan sora da ozaman verecäm oolunu hem parasını”. Şindi adam geler evä. Geçer bir ay, adam genä gider şeytana. Şindi şeytan çıkarayor üç guguş da deer adama:

“Tanı, angısı senin oolun”. Adam da deer: “Ortakısı”. Şindi şeytan, yok näpsın, verer çocuu hem parasını. Şindi çocuk deer bobasına: “Bän üürendim herbir şeytannıı, olacam bän bir tazı da sän beni satasın, ama sinciri satmayasın”. Şindi çocuk cingilip ta olayor bir tazı. Şindi bobası alayor tazıyı da gider panayıra. Çıkayor bir boyar satın almaa, sorayor adama:

“Nekadar isteersin bu tazıya?” Adam da deer: “Üz elli karbona”. Boyar verer üz elli karbona da alayor tazıyı. Adam da deer boyara: “Bän tazıyı verim, ama sinciri vermäm”. Boyar da deer: “Näpayım bän senin demirdän sincirini, açan bendä var gümüştän”. Şindi adam alayor sinciri hem parayı da geleyor evä. Şindi boyar gider avlanmaa, göreyör bir tauşan, kolverer tazıyı.

Tazı paysınayor kualamaa da kualayor bayırın ardından. Şindi tazı cingilip ta olayor çocuk, gider yolun boyunda da oturayor. Şindi o boyar geler çocuun yanına da sorayor: “Görmedin mi bä çocuk bir tazı, tauşamı kuarkan?” Çocuk ta deer: “Gormedim”. Boyar gitmiş aaramaa tazıyı. Şindi çocuk geler evä da deer :

“Boba, bän olacam bir beegir, sän beni satasın, ama yularımı satmayasın”. Şindi çocuk cingileer da olayor bir beegir. Şindi adam götürer satmaa beegiri panayıra. O şeytan sa panayırdaymış. Gördüynän şeytan beegiri, tanımış, ani çocuk. Şindi şeytan isteer almaa beegiri hem yuları.

Adam vermiş beegiri da yuları vermäzmiş. Şeytan sa därmiş: “Ver bana yuları sadä”. Adam vermäzmiş. Şindi şeytan verer yulara sekizüz karbona, beegirä da iki bin karbona. Şindi adam verer beegirlän yuları, da geler evä. Şindi o yular sa olayor bir kuş da uçayor. Şindi o şeytan da olayor bir atmaca kuşu da kualarmış çocuu.

Şindi çocuk göreyor, ani etişecek, düşer erä da olayor bir tauşan. Şeytan da olayor bir tazı da çekeder tauşanı kualamaa. Şindi tauşan görer, ani etişecek, atlayor su içinä da olayor bir balık. Şeytan da olayor bir som balıı, da çekeder çocuk kualamaa su içindä.

Çocuk görer, ani etişecek, çıkayor sudan da olayor darı. Şeytan da olayor bir kloçka, da toplamış darıları. Toplayor hepsini salt iki tenäyi bulamazmış. O iki tenä darı olayor bir tilki da iyer kloçkayı. Şindi şeytan savaşırkan çocuu kaybetmää, çocuk kaybeder şeytanı da gider evä. Şindi bobası deer çocaa: “Neçin sän ölä geç geldin?”.